Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Bí thư:HOÀNG SỸ HÙNG

Điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2. Phó bí thư: Hà Huy Hiền

Điện thoại: 0912641969

Thư điện tử:

3. Phó Bí thư:LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại:0988966817

Thư điện tử:

II. VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

1.Cán bộ:NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Điện thoại:0375715178

Thư điện tử:

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Bí thư:HOÀNG SỸ HÙNG

Điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2. Phó bí thư: Hà Huy Hiền

Điện thoại: 0912641969

Thư điện tử:

3. Phó Bí thư:LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại:0988966817

Thư điện tử:

II. VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

1.Cán bộ:NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Điện thoại:0375715178

Thư điện tử: