THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN

1.Chủ tịch: LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại: 0988966817

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:TRẦN TIẾN BÁU

Điện thoại: 0896506262

Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN

1.Chủ tịch: LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại: 0988966817

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:TRẦN TIẾN BÁU

Điện thoại: 0896506262

Thư điện tử: