UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ

I. Mặt Trận Tổ Quốc

1. Chủ tịch:HÀ XUÂN HIỆU
Điện thoại: 0948493984
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:NGÔ THỊ MAI THANH
Điện thoại: 0914129580
Thư điện tử:

II. Hội Phụ Nữ

1. Chủ tịch:LÊ THỊ THƯƠNG
Điện thoại: 0932399519
Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch:LƯƠNG THỊ BÚT
Số điện thoại: 0766104883
Thư điện tử:

III. Đoàn Thanh Niên

1. Bí thư: HOÀNG VĂN TIẾN
Điện thoại: 0356217217
Thư điện tử:

IV. Hội Nông Dân

1. Chủ tịch:ĐỖ VIẾT THIỆP
Điện thoại: 0858908222
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:VI VĂN THÂN
Điện thoại: 0948716875
Thư


V. Hội Cựu Chiến Binh

1. Chủ tịch:LÊ VĂN BỒNG
Điện thoại: 0949345521
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:TRỊNH VĂN SƠN
Điện thoại:
Thư điện tử
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ

I. Mặt Trận Tổ Quốc

1. Chủ tịch:HÀ XUÂN HIỆU
Điện thoại: 0948493984
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:NGÔ THỊ MAI THANH
Điện thoại: 0914129580
Thư điện tử:

II. Hội Phụ Nữ

1. Chủ tịch:LÊ THỊ THƯƠNG
Điện thoại: 0932399519
Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch:LƯƠNG THỊ BÚT
Số điện thoại: 0766104883
Thư điện tử:

III. Đoàn Thanh Niên

1. Bí thư: HOÀNG VĂN TIẾN
Điện thoại: 0356217217
Thư điện tử:

IV. Hội Nông Dân

1. Chủ tịch:ĐỖ VIẾT THIỆP
Điện thoại: 0858908222
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:VI VĂN THÂN
Điện thoại: 0948716875
Thư


V. Hội Cựu Chiến Binh

1. Chủ tịch:LÊ VĂN BỒNG
Điện thoại: 0949345521
Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:TRỊNH VĂN SƠN
Điện thoại:
Thư điện tử