UBND THỊ TRẤN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

I. LÃNH ĐẠO UBND THỊ TRẤN

1. Chủ tịch: HOÀNG SỸ HÙNG

Số điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch: LÊ TIẾN LONG

Số điện thoại: 0904797306

Thư điện tử:

3. Phó chủ tịch: LƯƠNG VĂN THOẢ

Số điện thoại: 0344073868

Thư điện tử:


II. VĂN PHÒNG UBND

1. Công chức: TRỊNH THỊ THUỶ

Số điện thoại: 0914119246

Thư điện tử:

2. Công chức: CẦM THỊ MINH

Số điện thoại: 0948926678

Thư điện tử:

III. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Công chức: TRỊNH XUÂN HÀ

Số điện thoại: 0946873328

Thư điện tử:

2. Công chức: LÊ THỊ THU

Số điện thoại: 0388702280

Thư điện tử:

IV. VĂN HOÁ - CSXH

1. Công chức: NGUYỄN THỊ HUYỀN

Số điện thoại: 0981131125

Thư điện tử:


2. Công chức: NGUYỄN THỊ MAI

Số điện thoại: 0936225883

Thư điện tử:

3. Công chức: Trần Thị Lan
Số điện thoại: 0915661246

Thư điện tử:

V. TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

1. Công chức: NGUYỄN THỊ HIỀN

Số điện thoại: 0948206828

Thư điện tử:

2. Công chức: LỮ THỊ LINH

Số điện thoại: 0388078538

Thư điện tử:

VI. ĐỊA CHÍNH - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Công chức: NGUYỄN HỨU BẢY

Số điện thoại: 02373600131

Thư điện tử:

VII. QUÂN SỰ

1. Chỉ huy trưởng: HÀ VĂN PHIÊN

Số điện thoại: 0944718676

Thư điện tử:

2. Phó Chỉ huy trưởng: TRỊNH DOÃN LỘC

Số điện thoại: 0369298355

Thư điện tử:

VIII. CÔNG AN

1. Trưởng Công an: Lữ Văn Xiêm

Số điện thoại: 0985257368

Thư điện tử:

2. Phó Trưởng Công an: VI NGỌC TÚ

Số điện thoại: 0936886358

Thư điện tử:


3. Phó Trưởng Công an: Đỗ Viết Quỳnh

Số điện thoại: 0964851992

Thư điện tử:

IX. TRẠM Y TẾ

1. Trưởng Trạm: Hoàng Thị Thắm

Số điện thoại: 0967357323

Thư điện tử:

I. LÃNH ĐẠO UBND THỊ TRẤN

1. Chủ tịch: HOÀNG SỸ HÙNG

Số điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2. Phó chủ tịch: LÊ TIẾN LONG

Số điện thoại: 0904797306

Thư điện tử:

3. Phó chủ tịch: LƯƠNG VĂN THOẢ

Số điện thoại: 0344073868

Thư điện tử:


II. VĂN PHÒNG UBND

1. Công chức: TRỊNH THỊ THUỶ

Số điện thoại: 0914119246

Thư điện tử:

2. Công chức: CẦM THỊ MINH

Số điện thoại: 0948926678

Thư điện tử:

III. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Công chức: TRỊNH XUÂN HÀ

Số điện thoại: 0946873328

Thư điện tử:

2. Công chức: LÊ THỊ THU

Số điện thoại: 0388702280

Thư điện tử:

IV. VĂN HOÁ - CSXH

1. Công chức: NGUYỄN THỊ HUYỀN

Số điện thoại: 0981131125

Thư điện tử:


2. Công chức: NGUYỄN THỊ MAI

Số điện thoại: 0936225883

Thư điện tử:

3. Công chức: Trần Thị Lan
Số điện thoại: 0915661246

Thư điện tử:

V. TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

1. Công chức: NGUYỄN THỊ HIỀN

Số điện thoại: 0948206828

Thư điện tử:

2. Công chức: LỮ THỊ LINH

Số điện thoại: 0388078538

Thư điện tử:

VI. ĐỊA CHÍNH - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Công chức: NGUYỄN HỨU BẢY

Số điện thoại: 02373600131

Thư điện tử:

VII. QUÂN SỰ

1. Chỉ huy trưởng: HÀ VĂN PHIÊN

Số điện thoại: 0944718676

Thư điện tử:

2. Phó Chỉ huy trưởng: TRỊNH DOÃN LỘC

Số điện thoại: 0369298355

Thư điện tử:

VIII. CÔNG AN

1. Trưởng Công an: Lữ Văn Xiêm

Số điện thoại: 0985257368

Thư điện tử:

2. Phó Trưởng Công an: VI NGỌC TÚ

Số điện thoại: 0936886358

Thư điện tử:


3. Phó Trưởng Công an: Đỗ Viết Quỳnh

Số điện thoại: 0964851992

Thư điện tử:

IX. TRẠM Y TẾ

1. Trưởng Trạm: Hoàng Thị Thắm

Số điện thoại: 0967357323

Thư điện tử: