25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 07/11/2022 14:24:54

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theoQuyết định 06/QĐ-TTg năm 2022thì 25 dịch vụ công thiết yếu bao gồm:
25-dich-vu-cong.png25-dich-vu-cong-2 (1).png

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng lúc: 07/11/2022 14:24:54 (GMT+7)

25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theoQuyết định 06/QĐ-TTg năm 2022thì 25 dịch vụ công thiết yếu bao gồm:
25-dich-vu-cong.png25-dich-vu-cong-2 (1).png

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)