Cộng Đồng Dân Cư Thị Trấn Thường Xuân

Ngày 20/05/2020 08:27:36

Tổng dân số của Thị trấn Thường Xuân được thống kê ngày 01.01.2020 là 9.584 người, Trong đó dân tộc Kinh chiếm 61%, dân tộc Thái chiếm 36,6 %, dân tộc mường chiến 1,6 %; dân tộc khác là 0,8%, đoàn kết chung sống tại 5 khu phố và 6 thôn.Tổng số hộ Thiên chúa giáo 21 hộ - 73 khẩu; Phật giáo 32 phật tử.

Tổng dân số của Thị trấn Thường Xuân được thống kê ngày 01.01.2020 là 9.584 người, Trong đó dân tộc Kinh chiếm 61%, dân tộc Thái chiếm 36,6 %, dân tộc mường chiến 1,6 %; dân tộc khác là 0,8%, đoàn kết chung sống tại 5 khu phố và 6 thôn.Tổng số hộ Thiên chúa giáo 21 hộ - 73 khẩu; Phật giáo 32 phật tử.